خدمات اداری و حقوقی

بسیاری از مدیران آن قدر زمان ندارند که هر روز چندین ساعت درگیر مکاتبات و خدمات اداری میان سازمان های مختلف و اخذ امضاهای گوناگون شوند.

 • انجام خدمات اداری ثبت شرکت
 • ارایه خدمات اداری و حقوقی در دیوان عدالت اداری
 • سازمان بازرسی کل کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی
 • کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی/اصل ۴۴
 • ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
 • بانک مرکزی/اداره مقررات/نظارت/اعتبارات
 • کمیسیون اقتصادی دولت
 • استمهال وامهای ارزی موضوع کمیسیون ماده ۲۰
 • استمهال وامهای ریالی موضوع کمیسیون ماده ۲۳

 • ثبت و شهرداری
 • تقاضای افراز و تفکیک ، اخذ سند، مشارکت در ساخت ، سر قفلی ، ماده ۱۰۰شهرداری و سایر امور ثبتی و اراضی

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم. جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

تنظیم قرارکاری

گروه فنی و اقتصادی

تهیه بخش های فنی و مالی طرح های توجیهی، شاخص های اقتصادی توسط متخصصین مربوطه انجام می گردند. در بخش فنی برنامه زمانبندی فعالیتها و مصرف منابع مالی گزارش می گردد.

 • انجام امکان سنجی پروژه ها
 • تهیه طرح های توجیهی

  • با فرمت سازمان گسترش و نوسازی
  • فرمت انواع بانک ها
  • فرمت صنایع پایین دستی پتروشیمی
 • نظارت بر اجرای طرح های بانکی
 • تهیه طرح های تجاری
 • تهیه طرح های توجیهی بانکی

  • مطالعات بازار
  • مطالعات فنی
  • مطالعات مالی – اقتصادی
 • نظارت بر اجرای طرح های بانکی
 • برنامه ریزی اولیه پروژه
 • تهیه طرح های کسب و کار (Business Plan)

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم. جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

تنظیم قرارکاری

کنترل پروژه و قراردادها

این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند، انجام امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی با انواع فرمت سازمان ها و همچنین تهیه طرح ها را بر عهده دارد.

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

 • تهیه ساختار شکست کاری

 • اخذ و کنترل گزارشات کارگاهی

 • تهیه و ارایه گزارشات پیشرفت ادواری

 • تهیه نمودار هزینه عملیاتی پیمانکاران اجرایی

 • کنترل جریان وجوه نقد (درآمد و هزینه کرد پروژه) Cash Flow

 • تهیه نمودارهای S-Curve

 • اخذ کلیم های زمانی و اجرایی پروژه

 • ارایه راه کارهای جبران تاخیرات فیزیکی و مالی پروژه Touch Up Plan

 • تهیه Replan

 • تهیه گزارشات مدیریتی، هفتگی و ماهانه

 • حضور و ارایه گزارش در جلسات ادواری پروژه ها

 • کنترل امور قرارداد ها و صورت وضعیت ها

 • کنترل تضامین و کسورات

 • کنترل محدوده کاری در قراردادها

 • تهیه و کنترل صورت وضعیت ها

 • نظارت بر انطباق امور اجرایی با قراردادها

 • تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکاران اجرایی

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم. جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

تنظیم قرارکاری

خدمات اداری و مهندسی

مهندسین متخصص و مجرب در امر طراحی، مشاوره، راه اندازی کارخانجات، معادن، فنی و اقتصادی توانسته ایم گام های بلندی در تو