• نام گذاری سال 99 به نام سال جهش تولید - گروه مشاوریار
  • خدمات اداری و حقوقی گروه مشاوریار
  • خدمات اداری و مهندسی
  • کنترل پروژه و امور قراردادها گروه مشاوریار
  • گروه مهندسی ذوب و فولاد گروه مشاوریار
  • تامین مواد اولیه صنایع فولادی و متالورژی - گروه مشاوریار
  • مشاوره سیستم های فناوری اطلاعات گروه مشاوریار

گروه مشاوریار تغییرات سریع در حوزه های کسب و کار را ضروری می دانند.

با توجه به تغییرات سریع در حوزه های کسب و کار، نیاز به اتخاذ تصمیمات مناسب در کوتاه ترین زمان و عملیاتی نمودن آن ها، بیش از گذشته ضرورت می یابد. در این راستا، گروه مشاور یار، با حذف فرآیندهای بوروکراتیک غیر ضروری در بررسی درخواست ها و خدمات اداری، حقوقی و مالی، به چابک سازی سازوکار اقدام نموده است و این مهم را به عنوان یکی از وجوه تمایز خود از دیگر مجموعه های اداری و حقوقی، سر لوحه خود قرار داده است.

تنظیم قرارکاری
فعالیت های گروه مشاوریار

فعالیت های ما

به علت گستره ی وسیع فعالیت های گروه مشاوریار و پرداختن به صنایع گوناگون و توجه به شرایط خاص متقاضیان، انعطاف پذیری در شرایط و رویه های انعقاد قرارداد، یکی از اصول شرکت است و متناسب با شرایط هر متقاضی، بهترین و مناسب ترین چارچوب قراردادی، طراحی و اجرا می گردد.

خدمات اداری و حقوق گروه مشاوریار

خدمات اداری و حقوقی

خدمات اداری و مهندسی گروه مشاوریار

خدمات اداری و مهندسی

خدمات فنی و اقتصادی گروه مشاوریار

گروه فنی و اقتصادی

گروه مهندسی ذوب و فولاد گروه مشاوریار

گروه خدمات مهندسی ذوب و فولاد

کنترل پروژه و امور قراردادها گروه مشاوریار

گروه كنترل پروژه و امور قراردادها

مشاوره سیستم های فناوری اطلاعات گروه مشاوریار

مشاوره سیستم های فناوری اطلاعات

ما می توانیم در یک همکاری صمیمانه موفقیت شما را تضمین کنیم و راه های پیشرفت شما را هموار نماییم.

مدیریت گروه مشاوریار

تنظیم قرارکاری