مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ،

بر مبنای پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت ایران (تنظیمی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی) مبنی بر خودداری بانکها از انسداد حسابها و محرومیت از سایر خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی بدهکار ولی دارای وثایق کافی .

  • مصوبه تسهیل رفع موانع تولید مشاوریار
  • مصوبه تسهیل رفع موانع تولید مشاوریار