مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور ،

بر مبنای پيشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت ايران (تنظیمی توسط كميسيون حقوقي و قضايي) مبنی بر خودداری بانكها از انسداد حسابها و محروميت از ساير خدمات بانكي براي واحدهاي توليدي بدهكار ولي داراي وثايق كافي .

  • مصوبه تسهیل رفع موانع تولید مشاوریار
  • مصوبه تسهیل رفع موانع تولید مشاوریار