معرفی گروه مشاوریار

گروه مشاوریار بر این باورند که انتقال دانش ارزش آن را دارد

معرف خدمات گروه مشاوریار
ما یک گروه مشاور سرمایه گذاری روبه رشد و متعالی با توان انجام خدماتی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده با رعایت منافع کلیه ذینفعان در منطقه خواهیم بود.

  • منطبق با استانداردهای ملی

  • بهره گیری از نیروی انسانی متخصص

  • رعایت منافع کلیه ذی نفعان

  • مشاوره سرمایه گذاری رو به رشد

ارائه‌ی خدمات مشاوره سرمایه گذاری و خدمات مشاوره ی صنعتی به کارآفرینان و سرمایه گذاران، مدیریت و نظارت بر پروژه های صنعتی و کشاورزی و اجرای پروژه های صنعتی کشور با اتکاء به کارآمدی سازمانی و دانش فنی متخصصین، رعایت اصول مالی و اقتصادی، ارتقاء اعتبار نام تجاری با هدف ایجاد اعتماد و رضایت کلیه ذینفعان.

آماده همکاری هستید؟

تنظیم قرارکاری