مدارک مورد نیاز برای بررسی تامین مالی و یا مشارکت معادن

۱- نامه درخواست
۲- مشخص نمودن مبلغ سرمایه گذاری و یا مشارکت
۳- ارائه گزارش ارزیابی دقیق واحد عملیات متعلق به متقاضی ، همراه با مدارک و مستندات زیر :
۳-۱ تصویر گزارش پایان عملیات اکتشافی همراه با نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی بزرگ مقیاس که طی آن کلیه عملیات انجام شده اعم از ترانشه ها چاهک ها تونل ها و نمونه برداری ها و به طور کلی کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی بر روی آن مشخص شده باشد .
۳-۲ تصویر گواهینامه کشف .
۳-۳ تصویر شناسنامه و طرح بهره برداری معدن و در مورد واحدهای کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی
۳-۴ تصویر پروانه بهره برداری معدن و یا مجوز واحدهای کانه آرایی یا فرآوری مواد معدنی دارای اعتبار از نظر مدت و آزاد بودن از نظر قابلیت توثیق .
۳-۵ تصویر قرارداد مسئول فنی .
۳-۶ گزارش مسئول فنی
۳-۷ تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی وتصویر اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی با آخرین تغییرات آن برای اشخاص حقوقی .
۳-۸ مدارک دال بر فروش مواد معدنی یا محصول تولیدی .
۳-۹ نتیجه استعلام از دستگاه های اجرایی نظیر محیط زیست ، منابع طبیعی
۳-۱۰ ارائه مدارک ماشین آلات ثابت و متحرک معدن شامل فاکتور خرید ،اسناد ماشین آلات ، بیمه نامه ها .
۳-۱۱ ارائه مدارک در ارتباط باتأسیسات ، مالکیت زمین ، مجوز برق و آب .
۳-۱۲ میزان استخراج یا تولید واقعی سالانه معدن یا واحد کانه آرایی و فرآوری طی یک دوره بهره برداری پنج ساله به تفکیک سال .
۳-۱۳ ارزش روز واحد عملیات همراه با گزارش ارزیابی .
۳-۱۴ در صورتی که متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هیئت مدیره متخصص در امر معدن می باشند مدارک تحصیلی خود را ارائه نمایند .
۴- طرح توجیهی
۵- گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
۶- آخرین گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت توسط موسسات حسابرسی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی و قرارداد سال
۷- گزارش بودجه عملیاتی سال جاری و برنامه عملیاتی مرتبط با آن