مدارک مورد نیاز برای بررسی تامین مالی و یا مشارکت معادن

1- نامه درخواست
2- مشخص نمودن مبلغ سرمایه گذاری و یا مشارکت
3- ارائه گزارش ارزیابی دقیق واحد عملیات متعلق به متقاضی ، همراه با مدارک و مستندات زیر :
3-1 تصویر گزارش پایان عملیات اکتشافی همراه با نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی بزرگ مقیاس که طی آن کلیه عملیات انجام شده اعم از ترانشه ها چاهک ها تونل ها و نمونه برداری ها و به طور کلی کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی بر روی آن مشخص شده باشد .
3-2 تصویر گواهینامه کشف .
3-3 تصویر شناسنامه و طرح بهره برداری معدن و در مورد واحدهای کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی
3-4 تصویر پروانه بهره برداری معدن و یا مجوز واحدهای کانه آرایی یا فرآوری مواد معدنی دارای اعتبار از نظر مدت و آزاد بودن از نظر قابلیت توثیق .
3-5 تصویر قرارداد مسئول فنی .
3-6 گزارش مسئول فنی
3-7 تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی وتصویر اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی با آخرین تغییرات آن برای اشخاص حقوقی .
3-8 مدارک دال بر فروش مواد معدنی یا محصول تولیدی .
3-9 نتیجه استعلام از دستگاه های اجرایی نظیر محیط زیست ، منابع طبیعی
3-10 ارائه مدارک ماشین آلات ثابت و متحرک معدن شامل فاکتور خرید ،اسناد ماشین آلات ، بیمه نامه ها .
3-11 ارائه مدارک در ارتباط باتأسیسات ، مالکیت زمین ، مجوز برق و آب .
3-12 میزان استخراج یا تولید واقعی سالانه معدن یا واحد کانه آرایی و فرآوری طی یک دوره بهره برداری پنج ساله به تفکیک سال .
3-13 ارزش روز واحد عملیات همراه با گزارش ارزیابی .
3-14 در صورتی که متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هیئت مدیره متخصص در امر معدن می باشند مدارک تحصیلی خود را ارائه نمایند .
4- طرح توجیهی
5- گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
6- آخرین گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت توسط موسسات حسابرسی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی و قرارداد سال
7- گزارش بودجه عملیاتی سال جاری و برنامه عملیاتی مرتبط با آن