چگونگی دریافت زمین از امور اراضی- شرایط و ضوابط

جواب- مدیریت امور اراضی استان مستقر در سازمان جهاد کشاورزی و یا اداره امور اراضی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 چه مدارکی برای اخذ و دریافت زمین بایستی ارائه شود؟

جواب نقشه محدوده اراضی در منطقه مورد نظر دارای مختصات جغرافیایی(نقاط UTM) به ضمیمه درخواست زمین

چه مدارکی ضروری برای تکمیل پرونده واگذاری مورد نیاز می باشد ؟             

جواب- در صورت اخذ استعلام از اداره کل منابع طبیعی و تخصیص اراضی مورد نظر، اخذ مدارک ذیل ضروری است.
–  جواز تاسیس یا موافقت اصولی از سوی مراجع ذیربط حسب نوع طرح
– طرح مصوب ویا مدون دارای برنامه زمان بندی اجرای طرح و سایت پلان اجرایی
– اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت ومسئولیت ها درصورتی که تشکل حقوقی باشد.
– تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی وحقوقی مبنی براقرار به کارمند نبودن
– اخذ استعلامات مورد نیاز حسب ضرورت از دستگاه های ذیربط

 امکان واگذاری اراضی ملی ودولتی به اتباع کشورهای بیگانه امکان پذیر می باشد ؟

جواب- به اتباع کشور های بیگانه صرفا در صورت تاسیس و ثبت شرکت در کشور ایران امکان واگذاری میسر خواهد بود.

 از چه دستگاه هایی استعلام بعمل می آید؟

جواب- از واحدهای ذیربط وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) به منظور گواهی امکان تامین آب کافی براساس میزان مندرج درطرح مصوب ، موافقت اصولی ویا جواز تاسیس به استثنای طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار که براساس مقررات وآئین نامه مربوطه اقدام می شود.
–  اداره کل راه و شهرسازی به منظور حصول اطمینان از خارج از حریم شهر بودن اراضی و مصوبه کارگروه معماری و شهرسازی برخی طرح ها
– اداره کل حفاظت محیط زیست به منظور ارائه اثرات زیست محیطی برای برخی فعالیت ها و خارج از محدوده چهارگانه محیط زیست بودن اراضی
–  استعلام از اداره امور مالیاتی به منظور اخذ قیمت منطقه ای سالیانه
–  استعلام از برخی دستگاه ها نظیر اداره راه ، برق و گاز به منظور رعایت حریم خطوط مربوطه

پس از تکمیل پرونده در کدام مرجع مطرح و با واگذاری موافقت می گردد؟

جواب- در صورت تکمیل پرونده ، حسب نوع طرح و شرایط متقاضی :
– در صورتی که طرح مربوط به زراعت و یا باغ باشد و متقاضی بومی بی زمین و کم زمین ساکن در روستای محل وقوع عرصه باشد، در حد عرف محل از طریق هیات هفت نفره واگذاری زمین استان در قالب گروه مشاع
– برای طرح های کشاورزی (دامپروری، آبزی پروری،صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی) از طریق کمیسیون طرح های کشاورزی ( ماده ۲)
– برای طرح های غیرکشاورزی(صنعتی و سایر طرح های غیر کشاورزی) از طریق کمیسیون طرح های غیر کشاورزی استان (ماده۲۱)
در صورت موافقت مرجع مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی در دفترخانه (حداکثر ظرف مدت ۲ ماه) اقدام خواهد شد.

مهمترین قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری برای مطالعه را اعلام فرمایید؟

جواب– قوانین ، مقررات و دستورالعمل های متعددی برای واگذاری اراضی وجود دارد که در پورتال سازمان امور اراضی کشور بارگذاری گردیده است. مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:
– لایحـه قانونـی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیـای اراضی در حکومت جمهوری مصوب ۲۶/۱/۵۹ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب
– ماده ۷۵ قانـون وصول برخی از درآمدهای دولت
– ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمد های دولت
– قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و آئین نامه اجرایی آن
– ماده ۳ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست
– ماده ۱۳ قانون ملی شدن جنگل ها
– قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی
– قانـون تعاریف محدوده و حریم شـهر روسـتا و شـهرک و نحوه تعییـن آنها
– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
– قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسـریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها
– قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران
– قانـون حمایت از ایجـاد نواحـی صنعتـی روسـتایی
– دسـتورالعمل اصلاحـی ضوابـط واگذاری اراضـی منابع ملی و دولتی بـرای طرح های کشـاورزی و غیرکشـاورزی موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۲۶/۰۲۰ مورخ ۳/۲/۸۷ وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن
– قانـون منـع فـروش و واگـذاری اراضـی فاقـد کاربری مسـکونی برای امر مسـکن به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر شرکت های تعاونی مسکن
– قانـون توسـعۀ صنعت ایرانگـردی و جهانگردی
– آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها
– قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
– ماده ۴۵ قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقای نظـام مالـی کشـور