فرآیند راه اندازی یک واحد تولیدی در کشور

ایجاد و تسهیل در راه ­اندازی واحدهای تولیدی و فرآیند راه اندازی یک واحد تولیدی از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.