درباره پروژه

آزاد راه (تهران – شمال) فاز یک – قطعه یک

کارفرما: شرکت امور ساختمانی بنیاد
سال: 1375
حجم قرارداد: m3 800.000
طول پروژه: Km 6
نوع عملیات: ترانشه بری و حفر تونل

 

آزاد راه (تهران – شمال) فاز یک – قطعه یک