درباره پروژه

آزاد راه (تهران – شمال) فاز یک – قطعه یک

کارفرما:شرکت امور ساختمانی بنیاد
سال:۱۳۷۵
حجم قرارداد:m3 ۸۰۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۶
نوع عملیات:ترانشه بری و حفر تونل

 

آزاد راه (تهران – شمال) فاز یک – قطعه یک