درباره پروژه

آزاد راه ساوه – همدان

کارفرما:شرکت جهادنصر همدان
سال:83-1382
حجم قرارداد:m3 225.000
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
آزاد راه ساوه – همدان