درباره پروژه

آزاد راه ساوه – همدان

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال: 83-1382
حجم قرارداد: m3 225.000
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
آزاد راه ساوه – همدان