درباره پروژه

ساخت هتل 3 ستاره

بررسی اولیه برای ساخت هتل 3 ستاره

بررسی اولیه امکان سنجی برای  ساخت هتل 3 ستاره  در شهر رودبار

مورخ  98/9/22

  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار