درباره پروژه

بررسی اولیه بازسازی خانه قدیمی در اطراف اصفهان برای بوم گردی و استفاده هتل توسط گروه مشاور یار

با همکاری مهندس سلمانی

  • moshaver yar 6 | گروه مشاوریار
  • moshaver yar 5 | گروه مشاوریار
  • moshaver yar 4 | گروه مشاوریار
  • moshaver yar 3 | گروه مشاوریار
  • moshaver yar 2 | گروه مشاوریار
  • moshaver yar 1 | گروه مشاوریار