درباره پروژه

تعریض جاده ارومیه – مهاباد

کارفرما:اداره راه استان
سال:1387
حجم قرارداد:m3 320.000
طول پروژه:Km 18
نوع عملیات:ترانشه بری و پوش مصالح
تعریض جاده ارومیه – مهاباد