درباره پروژه

تعریض جاده ارومیه – مهاباد

کارفرما:اداره راه استان
سال:۱۳۸۷
حجم قرارداد:m3 ۳۲۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۱۸
نوع عملیات:ترانشه بری و پوش مصالح
تعریض جاده ارومیه – مهاباد