درباره پروژه

تعریض جاده ارومیه – مهاباد

کارفرما: اداره راه استان
سال: 1387
حجم قرارداد: m3 320.000
طول پروژه: Km 18
نوع عملیات: ترانشه بری و پوش مصالح
تعریض جاده ارومیه – مهاباد