درباره پروژه

جاده مرزی میان دره – هفت تاش (بانه)

کارفرما: شرکت پیمان پیشه
سال: 87-1386
حجم قرارداد: m3 120.000
طول پروژه: Km 7
نوع عملیات: ترانشه بری و پوش مصالح
جاده مرزی میان دره – هفت تاش (بانه)