درباره پروژه

جاده مرزی میان دره – هفت تاش (بانه)

کارفرما: شرکت پیمان پیشه
سال:۸۷-۱۳۸۶
حجم قرارداد:m3 ۱۲۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۷
نوع عملیات:ترانشه بری و پوش مصالح
جاده مرزی میان دره – هفت تاش (بانه)