درباره پروژه

ارائه کلیه خدمات اداری و ثبتی در شهر پره سر

خدمات ثبتی، تفکیک، تجمیع، افراز از سند مادر

ارجاع خدمات اداری و ثبتی توسط کارشناس ذیصلاح

ارائه گردش کار کارشناس در خصوص ارزیابی از تغییر و تحولات پلاک ثبتی

تقاضای افراز و تفکیک

نقشه برداری

تقاضای اخذ سند تک برگ

استعلامات از ادارات ذیصلاح

سند مادر