درباره پروژه

خدمات مشاوره اداری و حقوقی معدن در گیلان اسفند 98

مخلوط سفید رود | گروه مشاوریار

پیشنهاد اجرای کار در قالب موارد ذیل:

 • مطالعات فنی و اقتصادی (Feasibility Study)
 • مطالعه بازار پیش بینی قیمت فروش محصول
 • برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت بخش معدن و کارخانه
 • محاسبه عیار حد جهت تعیین نقطه سربسر تولید
 • تحلیل حساسیت حد بهینه استخراج با تغییرات قیمت فروش، هزینه‌های استخراج و سایر عوامل اثر گذار
 • تعیین حد استخراج روباز و زیرزمینی
 • تعیین ذخیره معدنی روباز
 • تعیین عمر معدن با توجه به میزان تولید سالیانه
 • تقسیم محدوده استخراج به پیشروی ها (Pushbacks)
 • تعیین فازهای استخراجی و انجام برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت
 • جانمایی محل انباشت باطله و مواد معدنی (دپوها)، طراحی دپوها و برنامه ریزی روند انباشت در دپو
 • برآورد ماشین آلات و تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت انجام عملیات
  • بارگیری، باربری و انباشت باطله و مواد معدنی
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه چارت سازمانی
 • برآورد ماشین آلات جنبی و خدماتی مورد نیاز
 • ارائه نقشه‌های استخراج برای کل معدن و پایان هرسال و برآورد حجم عملیات
 • تهیه گزارش طرح استخراج
 • نظارت بر اجرای طراحی‌های انجام شده