درباره پروژه

خط لوله سراسری سوم گاز “56 – فاز 3 (پتاوه – بروجن)

کارفرما: شرکت پایندان
سال: 1379
حجم قرارداد: m3 500.000
طول پروژه: Km 120
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری) و حفر کانال
خط لوله سراسری سوم گاز "56 – فاز 3 (پتاوه – بروجن)