درباره پروژه

خط لوله سراسری گاز “30 (تبریز – ارمنستان)

کارفرما: شرکت پایندان
سال:85-1384
حجم قرارداد:m3 80.000
طول پروژه:Km 30
نوع عملیات:کوه بری (حفاری و آتشباری) – حفر کانال – کراس رودخانه ارس
خط لوله سراسری گاز "30 (تبریز – ارمنستان)