درباره پروژه

خط لوله سراسری گاز “30 (تبریز – ارمنستان)

کارفرما: شرکت پایندان
سال: 85-1384
حجم قرارداد: m3 80.000
طول پروژه: Km 30
نوع عملیات: کوه بری (حفاری و آتشباری) – حفر کانال – کراس رودخانه ارس
خط لوله سراسری گاز "30 (تبریز – ارمنستان)