درباره پروژه

خط لوله سراسری گاز “۳۰ (تبریز – ارمنستان)

کارفرما: شرکت پایندان
سال:۸۵-۱۳۸۴
حجم قرارداد:m3 ۸۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۳۰
نوع عملیات:کوه بری (حفاری و آتشباری) – حفر کانال – کراس رودخانه ارس
خط لوله سراسری گاز "30 (تبریز – ارمنستان)