درباره پروژه

خط لوله سراسری “30 اتیلن پتروشیمی – قطعه هشتم (هرسین – سنندج)

کارفرما: شرکت ایران ارتباط
سال: 98-1386
حجم قرارداد: m3 1.050.000
طول پروژه: Km 120
نوع عملیات: کوه بری (حفاری و آتشباری) – حفر کانال
خط لوله سراسری "30 اتیلن پتروشیمی – قطعه هشتم (هرسین – سنندج)