درباره پروژه

خط لوله سراسری “۳۰ اتیلن پتروشیمی – قطعه هشتم (هرسین – سنندج)

کارفرما:شرکت ایران ارتباط
سال:۹۸-۱۳۸۶
حجم قرارداد:m3 ۱.۰۵۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۱۲۰
نوع عملیات:کوه بری (حفاری و آتشباری) – حفر کانال
خط لوله سراسری "30 اتیلن پتروشیمی – قطعه هشتم (هرسین – سنندج)