درباره پروژه

خط لوله سراسری “30 اتیلن پتروشیمی – قطعه هشتم (هرسین – سنندج)

کارفرما:شرکت ایران ارتباط
سال:98-1386
حجم قرارداد:m3 1.050.000
طول پروژه:Km 120
نوع عملیات:کوه بری (حفاری و آتشباری) – حفر کانال
خط لوله سراسری "30 اتیلن پتروشیمی – قطعه هشتم (هرسین – سنندج)