درباره پروژه

خط لوله سوم سراسری گاز “56 (ریز – گندم‌زار)

کارفرما: شرکت گل‌پاش دره
سال: 1383
حجم قرارداد: 600.000
طول پروژه: 18
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله سوم سراسری گاز "56 (ریز – گندم‌زار)