درباره پروژه

خط لوله سوم سراسری گاز “56 – فاز یک (پالایشگاه کنگان – خورموج)

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال: 76-1375
حجم قرارداد: m3 300.000
طول پروژه: Km 119
نوع عملیات: کوه بری (حفارشی و آتشباری)
خط لوله سوم سراسری گاز "56 – فاز یک (پالایشگاه کنگان – خورموج)