درباره پروژه

خط لوله پنجم سراسری گاز ترش “56- فاز یک قطعه دوم

کارفرما: شرکت فلات ساز
سال: 83-1382
حجم قرارداد: m3 290.000
طول پروژه: Km 120
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله پنجم سراسری گاز ترش "56- فاز یک قطعه دوم