درباره پروژه

خط لوله پنجم سراسری گاز ترش “56- فاز یک قطعه دوم

کارفرما:شرکت فلات ساز
سال:83-1382
حجم قرارداد:m3 290.000
طول پروژه:Km 120
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله پنجم سراسری گاز ترش "56- فاز یک قطعه دوم