درباره پروژه

خط لوله گاز “30 (زنجان – طارم)

کارفرما: شرکت کیوان کوشا
سال: 1388
حجم قرارداد: m3 560.000
طول پروژه: Km 60
نوع عملیات: کوه بری و حفر کانال
خط لوله گاز “۳۰ (زنجان – طارم)