درباره پروژه

خط لوله گاز “۳۰ (زنجان – طارم)

کارفرما: شرکت کیوان کوشا
سال:۱۳۸۸
حجم قرارداد:m3 ۵۶۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۶۰
نوع عملیات:کوه بری و حفر کانال
خط لوله گاز “۳۰ (زنجان – طارم)