درباره پروژه

خط لوله گاز “30 (زنجان – طارم)

کارفرما: شرکت کیوان کوشا
سال:1388
حجم قرارداد:m3 560.000
طول پروژه:Km 60
نوع عملیات:کوه بری و حفر کانال
خط لوله گاز “۳۰ (زنجان – طارم)