درباره پروژه

خط لوله گاز “۳۰ پارچین – دماوند

کارفرما:شرکت جهادنصر همدان
سال:۱۳۷۴
حجم قرارداد:m3 ۱۲۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۳۰
نوع عملیات:کوه بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله گاز "30 پارچین – دماوند