درباره پروژه

خط لوله گاز “30 پارچین – دماوند

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال: 1374
حجم قرارداد: m3 120.000
طول پروژه: Km 30
نوع عملیات: کوه بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله گاز "30 پارچین – دماوند