درباره پروژه

خط لوله گاز “30 پارچین – دماوند

کارفرما:شرکت جهادنصر همدان
سال:1374
حجم قرارداد:m3 120.000
طول پروژه:Km 30
نوع عملیات:کوه بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله گاز "30 پارچین – دماوند