درباره پروژه

خط چهارم سراسری گاز “56 – فاز دوم

کارفرما: حیدری واحد
سال: 83-1382
حجم قرارداد: m3 100.000
طول پروژه: Km 17
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط چهارم سراسری گاز "56 – فاز دوم