درباره پروژه

خط چهارم سراسری گاز “56 – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)

کارفرما: شرکت گل پاش دره
سال: 1381
حجم قرارداد: m3 380.000
طول پروژه: Km 30
خط چهارم سراسری گاز "56 – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)