درباره پروژه

خط چهارم سراسری گاز “56 – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)

کارفرما:شرکت گل پاش دره
سال:1381
حجم قرارداد:m3 380.000
طول پروژه:Km 30
خط چهارم سراسری گاز "56 – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)