درباره پروژه

طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان آذر 97
خدمات اداری و خدمات تامین مالی پروژه
بررسی اولیه
امکان سنجی- طرح توجیهی
بررسی مدارک-اسناد مالیاتی، بیمه ای، دارایی و ….. توسط سازمان های ذیربط
دریافت جواز تاسیس ( طرح توسعه)
ثبت نام بهین یاب
مراجعه به استانداری، فرمانداری و ادارات استان- پیگیری درخواست ها
بررسی در کارگروه استانی
کمیته بررسی- بازرسی و بازدید از محل کارخانه
کمیته بررسی- بازرسی و بازدید از محل معدن
دریافت تاییدیه کارگروه استانی
دریافت و تنظیم تعدنامه مصوبه کارگروه
تاییدیه مصوبه کارگروه به مبلغ 4 میلیارد تومان (40.000 میلیون ریال)
دریافت مصوبه استانی جهت معرفی به بانک عامل
ارسال مصوبه استانی به شرکت جهت مراجعه بانک و انجام عملیات بانکی اردیبهشت و خرداد 98

  • طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان مشاوریار
  • طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان مشاوریار
  • طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان مشاوریار
  • طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان مشاوریار
  • طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان مشاوریار
  • طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان مشاوریار
  • طرح توسعه کارخانه معدنی کردستان مشاوریار
  • | گروه مشاوریار