درباره پروژه

پرورش شتر مرغ در خراسان شمالی
شرکت تعاونی توسعه دهکده های سبز دامی
بررسی و مکان یابی محل ایجاد پروژه به درخواست سرمایه گذار

تهیه طرح توجیهی:
طرح پرورش شتر مرغ در دو فاز
پرورش مولد و پرواری شتر مرغ
زمین گلخانه برای کشت علوفه بصورت هیپروپونیک
واحد سالامبور پوست و لش گیری روده
کشتارگاه صنعتی، بسته بندی و فرآورده های گوشتی
سردخانه دو مداره

  • طرح پرورش شترمرغ خراسان شمالی مشاوریار
  • طرح پرورش شترمرغ خراسان شمالی مشاوریار
  • طرح پرورش شترمرغ مشاوریار
  • طرح پرورش شترمرغ خراسان شمالی مشاوریار