درباره پروژه

لوپ خط سوم سراسری گاز “56- فاز یک (اخنه – لامرد)

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال:80-1379
حجم قرارداد:m3 350.000
طول پروژه:Km 30
لوپ خط سوم سراسری گاز "56- فاز یک (اخنه – لامرد)