درباره پروژه

لوپ خط سوم سراسری گاز “۵۶- فاز یک (اخنه – لامرد)

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال:۸۰-۱۳۷۹
حجم قرارداد:m3 ۳۵۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۳۰
لوپ خط سوم سراسری گاز "56- فاز یک (اخنه – لامرد)