درباره پروژه

لوپ خط سوم سراسری گاز “56- فاز یک (اخنه – لامرد)

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال: 80-1379
حجم قرارداد: m3 350.000
طول پروژه: Km 30
لوپ خط سوم سراسری گاز "56- فاز یک (اخنه – لامرد)