درباره پروژه

لوپ خط لوله سوم سراسری گاز “56

کارفرما:شرکت تهران جنوب
سال:1383
حجم قرارداد:m3 3.000
طول پروژه:200 متر
نوع عملیات:حفر کانال وکراس از رودخانه موند
لوپ خط لوله سوم سراسری گاز "56