درباره پروژه

لوپ خط لوله سوم سراسری گاز “۵۶

کارفرما:شرکت تهران جنوب
سال:۱۳۸۳
حجم قرارداد:m3 ۳.۰۰۰
طول پروژه:۲۰۰ متر
نوع عملیات:حفر کانال وکراس از رودخانه موند
لوپ خط لوله سوم سراسری گاز "56