درباره پروژه

لوپ خط لوله سوم سراسری گاز “56

کارفرما: شرکت تهران جنوب
سال: 1383
حجم قرارداد: m3 3.000
طول پروژه: 200 متر
نوع عملیات: حفر کانال وکراس از رودخانه موند
لوپ خط لوله سوم سراسری گاز "56