درباره پروژه

کارخانه سیمان خاش

کارفرما:شرکت ترانشه معدن
سال:1375
مدت قرارداد:یکسال
نوع عملیات:تهیه و تأمین مواد ناریه و اجرای آتشباری

 

کارخانه سیمان خاش