درباره پروژه

کارخانه سیمان خاش

کارفرما: شرکت ترانشه معدن
سال: 1375
مدت قرارداد: یکسال
نوع عملیات: تهیه و تأمین مواد ناریه و اجرای آتشباری

 

کارخانه سیمان خاش