درباره پروژه

کارخانه سیمان نمین

کارفرما: شرکت ترانشه معدن
سال: 1375
مدت قرارداد: یکسال
نوع عملیات: تهیه و تأمین مواد ناریه و اجرای آتشباری
کارخانه سیمان نمین