درباره پروژه

کارخانه سیمان نمین

کارفرما:شرکت ترانشه معدن
سال:1375
مدت قرارداد:یکسال
نوع عملیات:تهیه و تأمین مواد ناریه و اجرای آتشباری
کارخانه سیمان نمین