درباره پروژه

کارخانه گچ شورا به لرستان

کارفرما: کارخانه
سال: 1375
حجم قرارداد: 200.000 تن
مدت قرارداد: شش ماه
نوع عملیات: استخراج ماده معدنی تا دپور در محل سنگ‌شکن
کارخانه گچ شورا به لرستان