درباره پروژه

کارخانه گچ شورا به لرستان

کارفرما:کارخانه
سال:1375
حجم قرارداد:200.000 تن
مدت قرارداد:شش ماه
نوع عملیات:استخراج ماده معدنی تا دپور در محل سنگ‌شکن
کارخانه گچ شورا به لرستان