مشکل بدهی بانکی ارزی تولیدکنندگان چگونه حل می شود؟

مشکل بدهی بانکی ارزی تولیدکنندگان چگونه حل می شود؟